Articolul 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

 1. Tombola promoţională (în continuare „Tombolă”) este organizată şi desfăşurată de ,,HISTRIOS” S.R.L., cu adresa juridică în r-ul. Orhei, sat. Peresecina, str. Sportului, 7, c/f: 1006606006159 (denumită în continuare ,,Organizator”).
 2. Tombola este organizată din fondurile proprii ale ,,HISTRIOS” S.R.L., dar şi din contribuţiile oferite de furnizorii locali sau internaţionali.

Articolul 2. Temeiul Legal și Dispoziţii Generale

 1. Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare ale Republicii Moldova, inclusiv ale Legii Nr. 231 din 23.09 2010 privind comerţul interior, Legii nr. 105 din 13.03 2003 privind protecţia consumatorilor, Legii Nr. 133 din 08.07 2011, privind protecţia datelor cu caracter personal.
 2. Prezentul Regulament, (numit în continuare ,,Regulament”) reglementează condiţiile generale de organizare şi desfăşurare a campaniei de promovare a produselor comercializate de ,,HISTRIOS” S.R.L., în magazinele și piețele de pe teriotoriul Republicii Moldova şi a extragerilor de premii în cadrul Tombolei.
 3. Termenii şi condiţiile prezentului Regulament, sunt obligatorii pentru toţi participanţii la tombolă.
 4. Prezentul Regulament va fi publicat începînd cu data de 17 iulie 2020, fiind disponibil oricărei persoane pe site-ul www.delmark.md.

Articolul 3. Perioada şi locul desfăşurării campaniei promoţionale

 1. Tombola promoţională, este organizată pentru cumpărătorii produselor ,,Delmark” comercializate de Magazinele și Piețele din Chişinău și de pe întreg teriotoriul Republicii Moldova.
 2. Perioada de procurare a produselor participante în tombolă este de: 17.07.2020 – 17.08.2020.
 3. Extragerea premiilor va avea loc după data de 17.08.2020.

Articolul 4. Moldul de desfăşurare a campaniei promoţionale

 1. în cadrul Tombolei, participă orice persoana fizică, care a împlinit vîrsta de 16 ani, sau juridică care procură în perioada derulării Tombolei, produse prin transfer în avans a sumei procurate sau achitarea mărfii în momentul cumpărăturii, neavînd datorii restante şi nu este revînzător, este înregistrat prin plasarea/înregistrarea codului promoțional găsit în produsele ,,DELMARK” pe site-ul: delmark.md. 

Tichetul de participare – tichetul care conține codul promoțional, găsit de către Participant în cumpărăturile ,,DELMARK” efectuate în magazine și/sau piețe, în perioada stabilită în prezentul regulament.

 1. Tichetul de participare va include următoarele informaţii: Codul promoțional, numele, prenumele, patronimicul, număr de telefon, e-mail, semnătura Participantului, bonului fiscal ataşat;
 2. Pentru ridicarea premiului este obligatoriu ca în ziua extragerii, cîştigătorul să prezinte: Tichetul în original care conține codul promoțional, buletinul de identitate şi bonul fiscal în original;

Articolul 5. Dreptul de participare

 1. La Tombolă are dreptul să participe orice persoană fizică care corespunde criteriilor enumerate în articolul 4, din prezentul regulament.
 2. Nu au dreptul de participare la Tombolă:
 3. Minorii pînă la 16 ani;
 4. Angajaţii HISTRIOS S.R.L.;
 5. Membrii organelor de conducere şi a administraţiei Societăţii (Consiliul societăţii, Comisia de cenzori, persoanele angajate în cadrul administraţiei) ai Companiei ,,HISTRIOS” S.R.L.;
 6. Membrii comisiei de organizare a Tombolei;
 7. Membrii Comisiei de efectuare a tragerilor la sorţi, validare a rezultatelor  extragerilor şi Câştigătorului;
 8. Soţul/soţia, rudele de gradul I şi ll (părinţi, copii, fraţi) ale persoanelor indicate în pct c), d), e)
 9. persoane juridice care au datorii faţă de compania ,,HISTRIOS” S.R.L.
 1. Orice încercare de fraudare se soldează cu eliminarea definitivă a participantului în cauză din Tombolă Dacă sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat cîştigarea de premii în cadrul Tombolei, încălcînd prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel cîştigate şi de a urmări în instanţă respectivele persoane, atît prin acţiuni civile, cît şi prin acţiuni penale, în vederea recuperării prejudiciilor cauzate.
 2. Participanţii la Tombolă sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului.

Articolul 6. Exprimarea acordului la participarea la tombolă şi acceptarea condiţiilor de participare

 1. înregistrarea în Tombolă constituie manifestarea consimţămîntului de participare şi acceptarea condiţiilor prezentului Regulament şi acordarea Organizatorului dreptului de procesare a datelor personale, utilizarea materialelor foto și/sau video cu participarea Participanţilor în scopuri publicitare, precum şi alte date necesare în cadrul prezentei Tombole.
 2. Participarea în cadrul Tombolei prezumă, în mod tacit, informarea Participantului cu toate regulile de desfăşurare a Tombolei şi acceptarea acestora.
 3. Prin participarea la Tombolă, Participanţii îşi exprimă în mod expres acordul de a primi de la compania ,,HISTRIOS” S.R.L. mesaje SMS precum şi apeluri vocale cu caracter informativ şi promoţional.
 4. Acordarea premiului este un eveniment public Participarea la Tombolă implică consimţămîntul cîştigătorilor că numele şi imaginea lor să poată fi publicată şi utilizată ulterior de către Organizator în diverse materiale publicitare audio, foto şi video, în mod gratuit, fără solicitarea recompensei sau recuperarea daunelor sub nici o formă din partea organizatorului vis-a-vis de publicarea şi utilizarea ulterioară a acestora, cît şi acceptul cîştigătorului tombolei cu privire la mediatizarea evenimentului.
 5. Independent de cantitate de tichete cu coduri promoţionale deţinute de un participant, acesta are dreptul la câştigul a mai multor premii din categoria premiilor mici. Celelalte tichete promoţionale deţinute de Participantul care deja a cîştigat un premiu mic, poate participa și la extragerea premiului mare, în cazul extragerii tichetului care conţine datele participantului, care deja a cîştigat un premiu mic, însă acest tichet se introduce pentru a oferi posibilitatea participantului de a participa la extragerea Premiului Mare.
 6. în cazul cînd posesorul tichetului extras în perioada extragerii premiilor mici nu se prezintă la chemarea reprezentantului Organizatorului pentru ridicarea premiului, nu mai participă în extragerile ulterioare.
 7. Extragerea tichetului pentru premiul mare se va efectua în acelaşi mod ca şi extragerea premiilor mici. După desemnarea cîştigătorului final al premiului mare, adiţional vor fi extrase încă 3 tichete în ordine consecutivă, care vor desemna următorul cîştigător conform consecutivităţii extragerii acestora în cazul în care primul cîştigător al premiului mare a renunţat/neprezentat pentru ridicarea premiului mare.

Articolul 7. Premiile Tombolei

PREMIILE MICI
1.Cratiță X 3 bucăți
2.Blender X 3 bucăți
3.Tigaie X 3 bucăți
PREMIUL MARE
4.Congelator X 1 bucată

Articolul 8. Adjudecarea premiilor şi tragerea la sorţi

 1. Adjudecarea premiilor va fi efectuată de către Comisia de efectuare a tragerilor la sorţi, validare a rezultatelor extragerilor şi a Cîştigătorului.
 2. Rezultatul tragerii la sorţi se consemnează într-un proces-verbal cu aplicarea mijloacelor video.
 3. Tragerea la sorţi se efectuează tradiţional, prin extragerea Tichetelor de participare, în care biletul cîștigător va fi selectat la întîmplare din toate biletele participante emise și valabile la data extragerii. 
 4. Pentru desemnarea Cîştigătorilor, tragerea la sorţi se va efectua prin intermediul programului electronic de selectare/alegere aleatorie a codurilor promoționale cîștigătoare.
 5. Cîştigătorii Premiilor, vor fi anunţaţi de către reprezentantul Organizatorului prin intermediul unui SMS, prin efectuarea unui apel telefonic sau prin expediarea unui mesaj prin e-mail.
 6. Neprezentarea cîştigătorului sau neprezentarea actului de identitate, a tichetului participant în promoţie (şi a bonului de casă pentru persoanele fizice), duce la pierderea calităţii de cîştigător, fără nici o compensare din partea Organizatorului. În acest caz se va efectua o nouă extragere a premiului respectiv cu desemnarea unui nou cîştigător.

Articolul 9. Validarea şi acordarea premiilor

 1. În cazul în care cîştigătorul nu se prezintă sau nu răspunde la telefon în termen de 5 zile calendaristice pentru validare şi ridicare a Premiului Mare cîştigat, atrage decăderea acestuia din toate drepturile asupra lui, iar Premiul Mare neridicat se oferă următorului cîştigător conform art. 6 pct. 7 al prezentului Regulament, fapt care va fi consemnat într-un proces verbal de constatare. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru vreun fapt care face imposibilă confirmarea Cîștigătorului prin verificarea rezultatelor tragerii la sorți și desemnarea cîștigătorului, din motivul că Cîștigătorul: nu a furnizat informații corecte postate pe site-ul www.delmark.md, este imposibil de efectuat apelul telefonic din motivul modificării numărului de telefon, cîștigătorul se află într-o zonă neacoperită, etc., precum și pentru că câștigătorul a pierdut bonul fiscal și / sau tichetul pentru participarea la loterie, confirmînd prezența unui tichet promoțional pentru victorie.
 1. Despre validarea rezultatelor extragerilor şi a Cîştigătorului, Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru orice fapt care determină imposibilitatea validării unui Cîştigător, pe motivul, că Cîştigătorul nu a urmărit informaţia plasată de Organizator pe site-ul www.delmark.md, imposibilităţii de anunţare telefonică cauzată de schimbarea numărului de telefon, situarea cîştigătorului într-o arie fără acoperire, ș.a., precum şi pe motivul pierderii de către Cîştigător a bonului fiscal şi/sau Tichetului de participare în Tombolă, ce confirmă deţinerea Tichetului Promo cîştigător.

Articolul 10. Datele cu caracter personal

 1. Prin participarea la Tombolă, participanţii îşi exprimă acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal către Organizator în scopul includerii acestor date în baza de date a Organizatorului. Datele vor fi utilizate de către Organizator în scopul participării la Tombolă, identificării şi validării cîştigătorului, înmînării şi primirii premiului, informare (prin diverse mijloace de comunicare) cu privire la alte acţiuni desfăşurate în viitor de Organizator privind promovarea produselor şi serviciilor proprii. Renunţarea de la utilizarea datelor personale în scopurile menţionate va fi considerată drept renunţare la participarea la Tombolă.
 2. Prin prezentul Regulament, Organizatorul, se obligă să respecte prevederile Legii nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal colectate în cadrul Tombolei nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

Articolul 11. Obligaţiile cîştigătorului

 1. Pentru a primi premiile, Cîştigătorul trebuie să prezinte actele specificate în prezentul Regulament.
 2. Participanţii şi Cîştigătorii oricărui premiu oferit în cadrul Tombolei acceptă în mod expres obligaţia sa de a participa în cadrul campaniilor publicitare sau oricare alte campanii organizate de către Organizator cu referire la Tombola dată, fără a pretinde la remunerare. Totodată, Cîştigătorul oferă Organizatorului dreptul de a utiliza numele şi imaginea sa pentru anunţarea oficială, în mod public, a rezultatelor extragerii.
 3. în cazul în care Cîştigătorul nu va accepta oricare din condiţiile şi/sau obligaţiile stabilite în prezentul Regulament, atunci în mod automat se va considera că Participantul declarat Cîştigător a refuzat de a intra în posesia premiului.
 4. Refuzul de a executa oricare condiţii şi/sau obligaţii stabilite în prezentul Regulament se consideră drept temei de rambursare Organizatorului a premiului cîştigat în prezenta Tombolă.

Articolul 12. Drepturile şi limitarea responsabilităţii organizatorui

 1. Organizatorul nu va accepta nici o pretenţie cu referire la modul de organizare a extragerii premiului şi privind rezultatele extragerii premiului.
 2. Participanţii la Tombolă nu au dreptul să solicite modificarea şi/sau excluderea oricăror condiţii sau puncte ale prezentului Regulament.
 3. Organizatorul nu are nici o obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necîştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor, sau după termenul de revendicare a premiilor prevăzut în prezentul Regulament. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
 4. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra Tichetelor de participare.
 5. Organizatorul nu poartă nici o răspundere, cu privire la dreptul de proprietate aspupra premiului, care a fost transmis posesorului tichetului cîştigător.
 6. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica la necesitate termenii şi condiţiile acestui regulament.

Articolul 13. Litigii

 1. Toate litigiile apărute între Organizator şi participanţii la tombolă vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă soluţionarea pe cale amiabilă a litigiilor nu este posibilă, părţile se vor adresa în instanţele judecătorești corespunzătoare, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
 2. În caz de tentative sau fraudă a sistemului, abuz sau orice acte de natura a afecta imaginea Organizatorului, acesta îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situaţiei apărute.

Articolul 14. GARANŢII Şl SERVICII POST-VÎNZARE

În privinţa garanţiei ori a conformităţii premiilor cu orice Standarde de calitate sau conformitate, organizatorul nu îşi asumă nici un fel de răspundere ori obligaţii, orice cerere sau reclamaţie în legătură cu acestea urmînd a fi adresată exclusiv producătorului ori distribuitorului respectivelor produse.

Articolul 15. Taxe si impozite

Orice obligaţie de natură fiscală în legătură cu premiul cîştigat este în sarcina exclusivă a cîştigătorului conform prevederilor legale în vigoare art. 901 (33) Codul Fiscal, dacă acesta va fi datorat. În cadrul acestei promoţii nu este posibilă acordarea contravalorii în bani a premiilor oferite sau a altor beneficii în locul premiilor.

Articolul 16. ÎNCETAREA TOMBOLEI

 1. Prezenta Tombolă încetează de drept la realizarea obiectivului propus.
 2. De asemenea Tombola poate înceta înainte de termen în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie caz de forţă majoră, conform legislaţiei în vigoare, sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încît organizarea şi desfăşurarea acesteia să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

APROBAT:  Administratorul SRL ,,HISTRIOS”

                      Iurie DICUSAR